Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

NASSAU NORGE AS 

 1. Generelt

 

1.1               Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder ved alle kjøp foretatt på

 1. a) www.nassau.no, “hjemmesiden”
 2. b) og telefonbestilling fra Nassau Norge AS.

 

 1. Kontaktopplysninger

 

2.1               Alle avtaler om kjøp inngås med: Nassau Norge AS, “NASSAU”.

 

                      Strandveien 33

                      3050 Mjøndalen

 

                      Org.nr.: 934 566 912

                      Tlf.: 32 23 65 10

                      Epost: info@nassau.no

 

 1. Avtalen

 

3.1               Ved bestilling på hjemmesiden, www.nassau.no

 

3.1.1           Bindende avtale med NASSAU er inngått når ordren er mottatt på NASSAUs server.

 

3.2               Ved telefonbestilling

 

3.3               NASSAUs tilbud er gyldig i 30 dager, med mindre noe annet er særskilt avtalt og skriftlig bekreftet av NASSAU. Bindende avtale er inngått når NASSAUs tilbud er akseptert i form av en ordrebekreftelse.

 

3.4               Øvrige bestemmelser

 

3.4.1           Etter at ordren er mottatt vil NASSAU snarest mulig sende en ordrebekreftelse pr epost med opplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåte, leveringsadresse samt en oversikt over bestilte varer.

 

3.4.2           For bestillinger foretatt på hjemmesiden vil ordrebekreftelsen ikke senere være tilgjengelig på hjemmesiden og kunden oppfordres derfor til å skrive ut og oppbevare den ordrebekreftelse som er sendt pr epost.

 

 1. Priser og betalingsbetingelser

 

4.1               Alle oppgitte priser er i NOK og er inklusive merverdiavgift. Prisen som på bestillingstidspunktet er angitt på hjemmesiden eller fremgår av tilbudet vil være gjeldende pris.

 

4.2               Ved bestilling på hjemmesiden www.naussau.no vil følgende gjelde

 

4.2.1           Ved bruk av betalingskort ved betaling, vil betalingskortet først bli belastet når varene er sendt.

 

4.2.2           NASSAU benytter krypteringsløsninger ved betaling, slik at alle opplysninger som avgis i forbindelse med betaling vil være beskyttet.

 

4.3               Ved telefonsalg

 

4.3.1           Betalingsforfall fremgår av fakturaen. Ved forsinket betaling vil kunden bli belastet med morarente med 1,5 %. pr påbegynt måned. Denne rente gjelder også dersom det gis betalingsutsettelse. Kunden har ikke rett til å holde tilbake betaling. Dersom kjøperen unnlater å motta leveransen på det avtalte tidspunkt, fritar dette ikke for betalingsplikt, og betaling skal skje som om levering hadde funnet sted i henhold til avtalen.

 

4.3.2           I den utstrekning avtalt leveringstid blir utsatt som følge av kundens eget forhold, er kunden likevel forpliktet til å betale eventuelle akontobeløp som måtte være avtalt. NASSAU er berettiget til å beregne et gebyr på NOK 1.000 for ulemper i forbindelse med eventuell utsatt levering.

 

4.3.3           NASSAU forbeholder seg, med de begrensninger som måtte fremgå av panteloven, salgspant i det solgte, inntil kjøpesummen med tillegg av påløpte omkostninger er betalt.

 

 1. Levering – tid og sted

 

5.1               NASSAU vil normalt levere varen innen ca. 4 uker etter utsendelse av ordrebekreftelsen. (Montering blir ikke foretatt ved levering, men innen ca. 2 uker etter levering eller etter nærmere avtale.) Avvikende leveringstid vil eventuelt fremgå av ordrebekreftelsen.

 

5.2               Varer blir levert på den adresse som er oppgitt i ordrebekreftelsen. Levering skjer til port/inngang.

 

5.3               Levering blir ikke foretatt med mindre kunden er á jour med alle betalinger etter avtalen.

 

5.4               Engangsemballasje er inkludert i prisen, og det gis ingen refusjon ved eventuell retur av emballasjen. Kunden må selv besørge og bekoste fjerning av emballasjen.

 

 1. Angrerett

 

6.1               Kunden har ikke angrerett for kjøp av porter eller tilbehør til porte, som er fremstilt etter kundens egne spesifikasjoner eller på annen måte er spesialtilpasset for kunden. Kunden har således ikke rett til å benytte angrerett ved blant annet kjøp av porter som er produsert i henhold til kundens egen angivelse av mål og/eller farge eller kjøp av tilbehør som er tilpasset en port som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner.

 

6.2               Ved alle andre kjøp (standardvarer) kan kunden benytte sin angrerett. Ønsker kunden å benytte angreretten, må kunden underrette NASSAU innen 14 dager etter at kunden har mottatt varen.

 

6.3               Angrerettskjema som kan benyttes ved utøvelse av angreretten kan lastes ned her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

 

6.4               Når kunden har underrettet NASSAU om at han ønsker å benytte sin angrerett, skal kunden levere eller sende varen til NASSAU på den adresse som er angitt under punkt 2.1 ovenfor, i løpet av 14 dager. Kunden må selv dekke kostnadene ved retur av varen.

 

6.5               Når NASSAU har mottatt varen i retur, eller kunden har returnert varen, tilbakebetaler NASSAU kjøpesummen. Dersom varen er utsatt for verdiforringelse som følge av andre årsaker enn den håndtering som har vært nødvendig å fastslå varens art, egenskaper og den måte den funksjonerer på, vil kjøpesummen bli utbetalt med fradrag for det tap verdiforringelsen måtte medføre.

 

 1. Reklamasjon – Mangler

 

7.1               Det er 2 års reklamasjonsrett på alle varer. Kunden kan ikke påberope feil og mangler som viser seg senere enn 2 år etter at varen er levert.

 

7.2               Dersom varen innenfor reklamasjonsfristen viser seg å være beheftet med feil eller mangler, er NASSAU forpliktet til å utbedre disse. Dersom det ikke er mulig å reparere varen, eller NASSAU anser at det ikke er hensiktsmessig å reparere denne, forplikter NASSAU seg i stedet til å levere en ny feilfri vare mot innlevering av den mangelfulle vare. Dersom hverken omlevering eller reparasjon er mulig, vil NASSAU refundere kjøpesummen.

 

7.3               Dersom varen er mangelfull, må kunden reklamere innen rimelig tid. Dersom reklamasjon ikke skjer innen rimelig tid, vil kunden miste sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.

 

7.4               Kunden skal ved retur av mangelfull vare opplyse om hva feilen eller mangelen består i. Reklamasjon skal skje til NASSAU på den adresse som er angitt under punkt 2.1 ovenfor.

 

7.5               NASSAU har intet ansvar for feil eller mangler som skyldes forhold som er oppstått etter at varen er levert, som følge av at varen er blitt endret eller feilmontert, eller som følge av service utført av andre enn NASSAU, på annen måte er utsatt for feilbelastning eller benyttet til formål varen ikke er bestemt for, bortfaller NASSAUs plikt til å utbedre feilen eller mangelen vederlagsfritt.

 

7.6               NASSAU er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av avtalen som følge av force majeure situasjoner.

 

7.7               NASSAU er ansvarlig for produktet i overensstemmelse med lov om produktansvar.

 

7.8               NASSAUs erstatningsansvar er uansett begrenset til varens pris.

 

 1. Montasje- og servicearbeider

 

8.1               Hvor avtalen omfatter montasje- eller servicearbeider, skal kundene sørge for at slike arbeider kan påbegynnes på avtalt tidspunkt, og at kundens eget og eventuelle andre leverandørers arbeid er tilrettelagt slik at NASSAUs arbeid kan gjennomføres sammenhengende etter at det er påbegynt. NASSAU er ikke forpliktet til å gjennomføre arbeidet sammenhengende.

 

8.2               Kunden skal sørge for at produktet oppbevares tørt og forsvarlig, slik at produktet ved påbegynnelse av monteringen er uskadet og klart til montering. Kunden har for øvrig risikoen for produktet fra leveringstidspunktet.

 

8.3               NASSAU forbeholder seg å belaste kunden med eventuelle omkostninger som måtte påløpe i forbindelse med forsinkelser som skyldes kundens forhold, og slike omkostninger faktureres særskilt. Er forsinkelsen vesentlig, kan NASSAU kreve at kunden også dekker NASSAUs indirekte tap som måtte være en følge av forsinkelsen.

 

 1. Klageadgang ved kjøp på NASSAUs hjemmeside

 

9.1               Dersom det oppstår en tvist mellom kunden og NASSAU vedrørende kjøpet, kan kunden bringe saken inn til megling i Forbrukerrådet. 

 

9.2               Dersom megling ikke fører frem til en løsning, kan kunden bringe sin klage inn for Forbrukerklageutvalget. 

9.3. Kunden kan også bringe saken inn for de ordinære domstoler. NASSAU har verneting i Nedre Eiker kommune.

 1. Bruk av cookies ved kjøp på hjemmesiden

 

10.1            Cookies er små tekstfiler, som inneholder bokstaver og tall som avgis av din PC eller annen elektronisk enhet. Cookies oppstår når man benytter et nettsted som benytter cookies, og de brukes til å registrere hvilke nettsider du har besøkt, til å hjelpe deg med å fortsette på det stedet du var eller de kan huske dine språkinnstillinger eller andre ønsker.

 

10.2            Dersom NASSAU benytter cookies, blir det gitt informasjon om bruken og formålet med de data som innhentes gjennom cookies. NASSAU vil, før cookies eventuelt benyttes overfor deg, be om samtykke. Nødvendige cookies som skal sikre funksjonalitet og innstillinger kan likevel anvendes uten at samtykke innhentes.

 

10.3            NASSAU benytter følgende former for cookies:

 

 • Tekniske cookies: Tekniske cookies er for de fleste hjemmesider nødvendige for at nettsidene skal fungere som de skal. De sørger også for at den som bruker en hjemmeside ikke faller ut.
 • Statistikkcookie: Benyttes for å optimalisere design, brukervennlighet og effektivitet for nettsider. Du kan lese mer om statistiske cookies her.
 • Markedsføringscookie: Benyttes til å vise reklame for produktet eller opplevelser, som kunden tidligere har vært inne på. Du kan lese mer om markedsføringscookies her.
 • Personalisert cookie: Benytter opplysninger til å sortere innhold, slik at det vises innhold som er relevant for kunden. Du kan lese mer om personaliserte cookies her.

 

10.4            Du kan alltid avslå at cookies benyttes på din PC ved å endre innstillingen i din browser. Hvor du finner innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Dersom man ikke benytter cookies, er det mange funksjoner og tjenester på internett som man ikke kan dra nytte av.

 

 1. Personopplysninger

 

11.1            De opplysninger som kunden gir i forbindelse med en bestilling, blir registrert hos NASSAU, som derfor er dataansvarlig for disse opplysningene.

 

11.2            NASSAU anvender de mottatte data om kunden for å oppfylle bestilling og kunne yte den nødvendige service. De data vi benytter omfatter blant annet følgende:

 

                      Opplysninger kunden selv gir

 

                      De opplysninger som kunden selv avgir i forbindelse med en bestilling, herunder opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, innhentes for å kunne oppfylle kundens bestilling, samt for å kunne håndtere eventuelle reklamasjoner. Opplysningene er således utelukkende innhentet for å oppfylle NASSAUs avtale med kunden.

 

                      Automatisk innsamlede data (kjøp på hjemmesiden)

 

                      De digitale løsninger NASSAU benytter er basert på forskjellige teknologier med formål å sikre brukervennlighet og sikkerhet. Disse teknologier innhenter automatisk data for å kunne tilby den beste løsning, enten direkte fra NASSAU eller fra en annen på vegne av NASSAU. Analyse av klikkstrømsdata og cookies er eksempler på dette. Behandlingen av opplysningene skjer derfor også i kundens interesse.

 

11.3            NASSAUs behandling av persondata foretas i overensstemmelse med persondatareglene. Registrerte opplysninger leveres ikke ut til tredjemann. Kunden kan kontakte NASSAU for å få opplyst hvilke data NASSAU behandler om kunden, eller hvis opplysningene ønskes slettet eller korrigert.

 

11.4            NASSAU utleverer utelukkende kundeopplysninger til tredjemann dersom det er i overensstemmelse med betingelsene her. NASSAU benytter underleverandører og andre databehandlere, som utfører arbeid på NASSAUs vegne. De aktuelle tjenester kan være for eksempel server hosting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse og kredittsjekk, epostservice mv. De aktuelle samarbeidspartnere får adgang til data kun i det omfang som er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester og produkter. Samarbeidspartnerne vil være avtalemessig forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig, og har dermed ikke tillatelse til å benytte data til annet enn å oppfylle sine avtalemessige forpliktelser overfor NASSAU, og NASSAU fører kontroll med at samarbeidspartnerne overholder sine forpliktelser.

 

11.5            Opplysningene oppbevares så lenge det er anledning til det i henhold til gjeldende regler og opplysningene slettes når de ikke er lenger er nødvendige. Perioden for oppbevaring er avhengig av opplysningenes karakter og bakgrunnen for oppbevaringen.

 

***

 

Salg- og leveringsbetingelsene er senest revidert den [ 20.02.18 ]